Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami.

 • 1. Definice

  „Prodávajícím“ se rozumí společnost Vinařství PETR MARADA, se sídlem Mikulčice 598,
  696 19, IČO: 712 00 541, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 52969 u
  rejstříkového soudu v Brně (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“).
  „Kupujícím“ se rozumí právnická či fyzická osoba, která uzavírá s Prodávajícím Kupní
  smlouvu, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.
  „Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím, a
  jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, na základě které se Prodávající zavazuje
  realizovat pro Kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující
  se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou cenu.
  „E-shopem“ se rozumí internetový obchod provozovaný Prodávajícím a dostupný pro
  Uživatele z internetové adresy (URL) https://www.vinomarada.cz/.
  „Uživatelem“ se rozumí uživatel celosvětové sítě internet.
  „Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího,
  jež jsou pro Uživatele dostupné z internetové adresy (URL):
  https://www.vinomarada.cz/obchodni-podminky/
  „Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který uzavírá jako Kupující Kupní smlouvu mimo rámec
  své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, který je
  starší 18 let.
  „Podnikatelem“ se rozumí osoba, která uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své
  podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Za podnikatele bude považována jakákoli
  osoba, která v rámci objednávky zboží uvede své identifikační číslo (IČO).

  „Zbožím“ se rozumí zboží prodávané Prodávajícím v E-shopu.

 • 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • 2.1 Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.,
  občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího
  a Kupujícího vzniklé v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.

 • 2.2 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní
  smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je
  uzavírána v českém jazyce.

 • 2.3 Odchylná ujednání v Kupní smlouvě odchylná od Obchodních podmínek mají přednost
  před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

 • 2.4 Prodávající si vyhrazuje právo znění Obchodních podmínek jednostranně měnit nebo
  doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
  předchozího znění Obchodních podmínek.

 • 2.5 Kupující může objednávat zboží v E-shopu buď na základě registrace prostřednictvím
  svého Uživatelského účtu, nebo také bez registrace a bez založení Uživatelského účtu.

 • 2.6 Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:
  ● vinomarada@email.cz
  ● +420 777 713 460

 • 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • 3.1 Po registraci Kupujícího v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského
  rozhraní a provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může také
  provádět objednávání zboží i bez registrace.

 • 3.2 Při registraci Kupujícího v E-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen
  uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při
  jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen
  uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně
  informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

 • 3.3 Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

 • 3.4 Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, pokud je neaktivní déle než 1 rok, či
  v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy.

 • 3.5 Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
  zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího,
  popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 • 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 4.1 Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v E-shopu mají nezávazný charakter a
  Prodávající zásadně není povinen uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu ohledně nabízeného
  zboží. Veškeré údaje uvedené v E-shopu mají pouze informativní charakter a nejsou
  nabídkou na uzavření smlouvy (ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se
  nepoužije).

 • 4.2 Za účelem objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na E-shopu, který
  obsahuje informace o: druhu a množství objednávaného Zboží, způsobu úhrady kupní ceny
  Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží, informace o nákladech
  spojených s dodáním Zboží.

 • 4.3 Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
  které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat
  chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odesílá Kupující Prodávajícímu
  kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce
  jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky Kupujícího je
  vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom,
  že se seznámil s Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

 • 4.4 Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí
  elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském
  rozhraní či v objednávce. Potvrzení obdržení objednávky je automatické a nepovažuje se za
  uzavření Kupní smlouvy. Prodávající zašle v příloze potvrzení objednávky tyto Obchodní
  podmínky v textové podobě.

 • 4.5 Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky
  Kupujícího na adresu elektronické pošty Kupujícího.

 • 4.6 Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat sjednaným
  způsobem Kupujícímu Zboží a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží,
  Kupujícímu vzniká závazek Zboží převzít a zaplatit za Zboží Prodávajícímu sjednanou kupní

  cenu. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a zboží
  Kupujícímu doručit až po obdržení takového dodatečného potvrzení.

 • 4.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní
  smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
  souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy jsou běžné, výši základní sazby a Kupující je hradí
  sám.

 • 4.8 Na dárky, které jsou poskytovány Kupujícímu ze strany Prodávajícího zdarma nelze
  uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu
  dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací
  podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací
  smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím
  prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 • 4.9 Kupní smlouva je uchovávána v elektronické podobě a není přístupná.

  5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 5.1 E-shop obsahuje katalog zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně
  uvedení ceny nabízeného zboží.

 • 5.2 Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v
  těchto Obchodních podmínkách bude Prodávající účtovat Kupujícímu nad rámec ceny zboží
  náklady na dodání zboží Kupujícímu.

 • 5.3 Způsob dodání si zvolí Kupující dle aktuální nabídky možných způsobů dodání zboží.
  Cena dodání zboží je Kupujícímu zobrazena v E-shopu.

 • 5.4 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit
  prodávajícímu následujícími způsoby:
  ● bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 2700729870/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.
  ● prostřednictvím platební brány GoPay provozované společností WORLDLINE S.A./N.V

 • 5.5 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při
  převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření
  Kupní smlouvy.

 • 5.6 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu zboží
  společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
  Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet
  Prodávajícího.

 • 5.7 Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a
  zašle jej v balení společně se zbožím.

 • 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • 6.1 Kupující, který uzavřel Kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako
  spotřebitel, má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

 • 6.2 Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy činí 14 dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím
  určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala Zboží, nebo
  ● poslední kus Zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou
  dodávány samostatně,
  ● poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  ● první dodávku Zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

 • 6.3 Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o:
  ● o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření Kupní smlouvy s tím, že
  dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách
  trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,
  ● o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním
  potřebám,
  ● o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které
  bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
  ● o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů
  není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil,

 • 6.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat
  odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 • 6.5 Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením
  učiněným vůči Prodávajícímu. poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od Kupní smlouvy
  zašle Kupující na emailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v Obchodních
  podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.

 • 6.6 Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží bez
  zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Tato lhůta je
  zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Kupující nese náklady
  spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být
  vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 • 6.7 Adresa pro vrácení zboží je: Vinařství PETR MARADA, Mikulčice 598, 696 19

 • 6.8 Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu,
  nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně
  nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem.
  Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s
  tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 • 6.9 Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající
  nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
  nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

 • 6.10 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté
  peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží
  Prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

 • 6.11 Kupující je povinen vrátit Zboží nepoškozené, čisté, pokud možno v původním obalu.
  Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto
  Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi Zboží. Nárok na
  úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího
  na vrácení kupní ceny.

 • 6.12 V případě, že Prodávající Kupujícímu poskytne k zasílanému zboží dárek, pozbývá
  odstoupením od smlouvy dle tohoto článku Kupujícím související darovací smlouva
  účinnosti. Kupující je tak povinen vrátit společně se Zbožím i dárek, který mu Prodávající
  zaslal.

 • 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
  obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161
  až 2174 občanského zákoníku).

  7.2 Kupující má právo vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou (2) let od
  převzetí. Vytkl-li Kupující vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže
  Zboží Kupující užívat.

 • 7.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je ve shodě s Kupní
  smlouvou, zejména, že je bez vad. Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy Kupující
  Zboží převzal
  1. a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, a jiným ujednaným vlastnostem,
  2. b) je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nimiž prodávající souhlasil, a
  3. c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  Prodávající rovněž odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
  1. a) je Zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druh obvykle používá,
  2. b) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem
  věci téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná
  Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  3. c) je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které
  může Kupující rozumně očekávat, a
  4. d) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou Prodávající Kupujícímu
  poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

 • 7.4 Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že Zboží bylo vadné
  již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl
  oprávněně.

 • 7.5 Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.

 • 7.6 Vadou Zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

 • 7.7 Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Kupující může požadovat
  podle své volby dodání nového Zboží bez vady, nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob
  odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.

 • 7.8 Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní
  smlouvy, pokud:
  1. a) Prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2
  občanského zákoníku,
  2. b) se vada projeví opakovaně,
  3. c) je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
  4. d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době
  nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

  Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná. V případě, že
  Kupující odstoupí od kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu poté, co
  obdrží Zboží, nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

 • 8. REKLAMACE

 • 8.1 Při uplatnění reklamace je Kupující povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada
  projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit.

 • 8.2 Adresa pro vrácení Zboží z důvodu vytčení vady (reklamace je): Vinařství PETR
  MARADA, Mikulčice 598, 696 19, Mikulčice

 • 8.3 Při uplatnění reklamace Prodávající Kupujícímu, který je spotřebitelem, vystaví
  potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem,
  jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí
  informace o vyřízení reklamace.

 • 8.4 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady a informovat o tom
  Kupujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s Kupujícím na
  delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo
  požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

 • 8.5 Prodávající je rovněž povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení
  reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné
  odůvodnění zamítnutí reklamace.

 • 9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 9.1 Kupující je povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující Zboží při
  dodání, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím poplatek za uskladnění Zboží,
  náklady na opakované doručení Zboží. Při opakovaném nepřevzetí Zboží Kupujícím je
  oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

 • 9.3 Při převzetí je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě
  jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
  svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce
  převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny

  podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky
  nemůže být brán zřetel.

 • 9.4 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky
  Prodávajícího.

 • 10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • 10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží až zaplacením celé částky sjednané Kupní ceny.

 • 10.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové
  rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) je chráněno autorským právem.
  Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím
  osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
  součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.

 • 10.3 Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v
  důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jejich
  určením.

 • 10.4 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat
  mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na
  provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v
  rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho
  určením.

 • 10.5 Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst.
  2 občanského zákoníku.

 • 10.6 Kupující bere na vědomí, že je zakázáno prodávat alkohol osobám mladším 18 let. Za
  tímto účelem je pracovník spediční společnosti, která doručuje Zboží obsahující alkohol,
  oprávněn vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V
  případě, že Zboží, které obsahuje alkohol, doručuje přímo Prodávající, má právo vyžádat si
  od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Kupující
  nepředloží na výzvu doklad prokazující dovršení věku 18 let, nebude mu předáno Zboží,
  které obsahuje alkohol.

 • 10.7 Kupující tímto uděluje Prodávajícímu souhlas s doručováním na adresu elektronické
  pošty sdělenou při uzavírání Kupní smlouvy Prodávajícímu.

  10.8 Prodávající přijal opatření k ověření toho, zda zákaznické recenze zboží umístěné na
  E-shopu byly vytvořeny skutečně Kupujícím, který si konkrétní Zboží zakoupil. Tato
  opatření spočívají v tom, že: zákaznickou recenzi je umožněno vložit k příslušnému zboží
  pouze Kupujícím přihlášeným v zákaznickém účtu, a to pouze u toho Zboží, které podle
  svých objednávek zakoupili. Zákaznické recenze rovněž podléhají schválení Prodávajícího,
  který ověřuje, zda byla recenze skutečně sepsána Kupujícím, který si konkrétní zboží
  zakoupil Prodávající neprovádí žádnou selekci těchto uživatelských recenzí.

 • 11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

   

 • 11.1 V případě, že se Spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena,
  může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy
  vinomarada@email.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž
  oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120
  00,. internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se
  na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů
  mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 • 11.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120
  00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
  podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
  řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
  2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 • 11.3 Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění.
  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká
  obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 • 11.4 Jestliže obsahuje smluvní vztah založený Kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční)
  prvek, potom strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právním řádem, přičemž
  tímto ustanovením nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných
  právních předpisů.

 • 11.5 Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu, a je tak
  umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

 • 11.6 Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto Obchodními podmínkami se řídí
  příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Kupujícím a

  Prodávajícím se řídí Obchodními podmínkami účinnými v okamžiku uzavření Kupní
  smlouvy.

 • 11.7 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
  takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
  neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého
  ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023